detail_white_a

 

detail_white_b

 

white_entier

 

detail_white_c

 

white_mosaique

 

white_fin

 

technique mixte, tissus et dentelles anciennes

45x40

mano_40

 

B-7

prix - 45 euros